Doradztwo zawodowe

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mają możliwość korzystania z usług Doradcy zawodowego. Aktywizacja zawodowa skierowana jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które chcą podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Aktualnie objętych pomocą jest 15 uczestników, którzy korzystają z pomocy w formie:

  • konsultacji indywidualnych w celu lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron, a także opracowania we współpracy z doradcą indywidualnych planów działania skierowanego na podjęcie pracy,
  • zajęć grupowych, które mają na celu wypracowanie z uczestnikami metod poszukiwania pracy, poznawanie lokalnego rynku pracy, swoich zainteresowań i możliwości, a także różnorodnych stanowisk pracy zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami.

 KILKA SŁÓW DO PRACODWCÓW

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może zapewnić pracodawcom:

  • promocję firmy jako przedsiębiorstwa otwartego i zaangażowanego społecznie,
  • pozyskanie zmotywowanego i sumiennego pracownika, który jest zadowolony z pracy i cieszy się z możliwości spełniania,
  • korzyści finansowe, związane z dofinansowaniem wynagrodzeń, obniżenie lub zwolnienie z wpłat na PEFRON, zwrotów kosztów przystosowania i wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.

Rozważając zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością intelektualną należy wiedzieć, że są to osoby potrafiące się uczyć, odpowiedzialne i przewidywalne, a przede wszystkim oddane swojej pracy i obowiązkom.

Stanowiska proponowane naszym uczestnikom dobierane są do wiedzy i możliwości, a przede wszystkim preferencji zawodowych osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Najlepiej przy czynnościach pomocniczych w różnych miejscach pracy: pomoc kuchenna, magazynowa, sklepowa, ogrodnika, sprzedawcy, piekarza …